Biomassa förbränning

När man talar om biomassa förbränning eller förbränning av biomassa, så handlar det om process där
organiska material, såsom trä, träpellets, jordbruksavfall eller andra biologiska källor, bränns för att
producera värme eller eld. Denna process är en av de vanligaste metoderna för att använda
biomassa som en energikälla. Biomassa är även skogsrester från skogsbruk, restprodukter från
träbearbetningsindustrin som sågspån samt obehandlade trärester. Det är även skördar från
planteringar av snabbväxande träd. När det gäller biomassa förbränning och anläggningar för just
detta, så kan vi på Jernforsen hjälpa dig med just detta.

Vad innebär förbränning av biomassa?

För att kunna förbränna biomassa så krävs det en förbränningsenhet eller anläggning. Detta kan vara
en panna eller en eldstad. Men före man kan förbränna så måste man samla in och förbereda
biomassan. Det handlar då om att träet sågas och flisas, jordbruksavfall samlas in och bearbetas eller
andra förberedande åtgärder beroende på typen av biomassa.
När man väl ska förbränna biomassan så läggs det som sagt i en förbränningsenhet eller anläggning.
När biomassan sedan värms upp så börjar den brinna och omvandlar den kemiska energin som lagras
i materialet till värmeenergi genom en kemisk reaktion med syre, vilket kallas förbränning.
Vid en biomassa förbränning genereras sedan värmeenergi. Den kan användas för att värma upp
vatten eller producera ånga. Det bildas även biprodukter och aska som kan samlas in och hanteras på
lämpligt sätt. Askan kan användas som gödsel eller förbättring av markens struktur beroende på dess
sammansättning.
Biomassa är en förnybar energikälla eftersom det kan växa eller återplanteras. Det gör att det kan
vara hållbart om det hanteras rätt. Dessutom minskar biomassa förbränning i allmänhet utsläppen av
växthusgaser jämfört med förbränning av fossila bränslen, eftersom den koldioxid som släpps ut vid
förbränningen återfångas av nya växter under deras tillväxt. Detta skapar en cykel som är mer
klimatneutral än fossila bränslen.
Dock kan biomassa förbränning ha negativa miljöeffekter om den inte genomförs hållbart eller om
den leder till skogsavverkning eller påverkar livsmiljön för olika växter med mera.

Vad bildas vid förbränning av biobränslen?

Förbränning av biobränslen, såsom ved, träpellets, flis, halm eller andra organiska material kommer
alltid med en kemisk reaktion där bränslet reagerar med syre från luften. Förbränningsprocessen kan
därmed leda till att det bildas en del olika sorters kemiska ämnen och utsläpp,
Det som det bildas mest av är koldioxid. Detta är en växthusgas och den vanligaste produkten vid
fullständig förbränning. Utsläpp av koldioxid är en bidragande faktor till den globala uppvärmningen
och klimatförändringarna. Det bildas även vattenånga. Kväveoxider, inklusive kvävedioxid (NO2) och
kvävemonoxid (NO), kan bildas under förbränningsprocessen. NOx-utsläpp är föroreningar som kan
ha negativa miljöeffekter och kan bidra till luftföroreningar.
Om biobränslet innehåller svavel, kan svaveloxider, såsom svaveldioxid (SO2), bildas vid förbränning.
Svaveloxider är föroreningar som kan ha negativa hälsoeffekter och orsaka surt regn.
Partiklar eller partikulära ämnen kan bildas vid förbränning av biobränslen. Dessa partiklar kan vara
små fasta partiklar eller flytande droppar och kan vara skadliga för luftkvaliteten och hälsan om de
andas in.

Sker det en ofullständig förbränning kan koldioxidmonoxid bildas. CO är en giftig gas som är farlig att
andas in i höga koncentrationer.
Vissa biobränslen innehåller flyktiga organiska ämnen som kan avges vid förbränning. Det kan bidra
till bildandet av marknära ozon och andra luftföroreningar.
Dock är det viktigt att veta att de utsläpp och de kemiska ämnen som kan bildas vid förbränning av
biobränslen kan variera beroende på flera faktorer. Det hela handlar om vad för typ av bränsle det är
man förbränner samt vad för förbränningsprocess man väljer. Det påverkas även av temperaturen
och lufttillförseln.
För att minimera miljö- och hälsoriskerna är det viktigt att använda moderna och effektiva
förbränningsanläggningar och att följa regler och föreskrifter för luftkvalitet och utsläppsgränser.
Dessutom kan tekniker som rökgasrening användas för att minska utsläppen av skadliga ämnen från
biobränsleförbränning.

Professionell rådgivning

Vi erbjuder professionell rådgivning från våra duktiga medarbetare när du ska välja rätt bioenergianläggning.

Vi är med hela vägen

Vi ger dig råd om hur du väljer lösning, dimensionering och installation av anläggningen – samt efterföljande miljötestning.

Få siffror på din besparing

Vi beräknar gärna den besparing du kan få genom att ersätta din nuvarande anläggning med en biomassanläggning från Jernforsen.

Med flera års erfarenhet besitter vi nödvändig know-how

Erfarenhet och know-how är viktiga förutsättningar när du ska investera i en ny biomassaanläggning. Vår rådgivning om bränsletyper, pannstorlek samt anläggningens prestanda säkerställer att du får den optimala lösningen, som precis täcker dina behov.

Vi gör det oöverskådliga överskådligt

En biomassaanläggning består av många komponenter, och det kan vara svårt att överblicka. Vi ger dig råd om dimensionering av de enskilda komponenterna som filter, fläktar, pumpar och ekonomiser.

Vad är biobränsle?

Sedan mänsklighetens begynnelse har människan förlitat sig på ved som en primär källa för
uppvärmning. Idag har våra metoder för energiproduktion utvecklats betydligt, och stora
kraftvärmeverk förbränner betydande mängder biomassa för att generera fjärrvärme och el. Vidare
har biodiesel, biogas och etanol blivit alltmer populära bränslen som extraheras från växter och
används för att driva fordon.

Fördelar med biobränsle inkluderar:

Koldioxidneutralitet: Biobränslen anses vara ett koldioxidneutralt alternativ till fossila bränslen. När
biobränslen bränns, släpps den koldioxid som de innehåller ut i atmosfären. Denna koldioxid fångas
dock upp av de växter som användes som bränsle under deras tillväxt. Därav betraktas biobränslen
som koldioxidneutrala eftersom de deltar i ett naturligt kretslopp.

Effektiv användning av avfall:

Biobränslen kan produceras från avfallsprodukter från olika sektorer,
såsom jordbruk och skogsbruk. Genom att bränna dessa avfallsprodukter kan energi utvinnas som
värme eller el, vilket minskar mängden avfall och bidrar till hållbar energiproduktion.

Nackdelar med biobränsle inkluderar:

Mark- och naturanvändning: Produktion av biobränsle kan kräva stora markytor, vilket ibland kan
leda till att naturliga miljöer trängs undan eller att mark som tidigare användes för matproduktion
omvandlas till biobränsleproduktion. Detta kan ha negativa påverkan på den biologiska mångfalden
och livsmedelsförsörjningen.
Energiintensiv produktion: Transport och framställning av biobränslen kan vara energikrävande och i
vissa fall inte vara så hållbara som förväntat. Det är viktigt att utvärdera hela livscykeln för
biobränsleproduktion för att bedöma dess miljöpåverkan korrekt.
Biobränslen kan erbjuda en mer miljövänlig energilösning jämfört med fossila bränslen, men de är
inte utan sina utmaningar och måste hanteras och användas ansvarsfullt för att minimera deras
negativa påverkan på miljön och samhället.

Hur fungerar biomassa?

Biomassa är en form av förnybar energi som utvinns från organiska material, såsom trä, träavfall,
jordbruksavfall, alger och andra biologiska källor. Biomassaenergi fungerar genom en serie processer
som involverar förändring av dessa organiska material till användbar energi.

Förbränning är den vanligaste metoden för att omvandla biomassa till energi. Vid förbränning av
biomassa värms bränslet upp, och när det kommer i kontakt med syre från luften, brinner det och
frigör värmeenergi i form av värme eller eld.

Den här värmeenergin kan användas direkt för
uppvärmning eller för att producera ånga som driver en turbin för elproduktion.
En annan metod för att använda biomassa är att bryta ner den i biogas genom anaerob nedbrytning.

Detta kan uppnås genom biogasreaktorer där mikroorganismer bryter ner biomassa och genererar
biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogasen kan sedan användas som bränsle
för uppvärmning, elproduktion eller som fordonsbränsle.

Viss biomassa, som socker- eller stärkelserika grödor, kan genomgå fermentering för att producera
alkoholer, etanol eller andra biobränslen. Dessa biobränslen kan användas i transportsektorn eller
som ersättning för fossila bränslen.

Den värme som genereras från biomassa, antingen genom förbränning eller biogasproduktion, kan
användas för att värma vatten eller producera ånga.

Vid biomassaenergiproduktion kan det också uppstå biprodukter, som aska eller biokol, som kan ha
användning inom jordbruk, gödselproduktion eller förbättring av markens struktur.

Biomassaenergi är ett förnybart bränsle som kan vara ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen
när det produceras och används hållbart och effektivt.

Dessutom kan biomassa bidra till att minska
utsläppen av växthusgaser när det används som ersättning för kol eller olja.

Hitta en bra anläggning för förbränning av biomassa

Du som har ett företag eller verksamhet där du vill kunna använda dina egna produkter eller
restprodukter behöver ha en bra biomassaanläggning eller förbränningsanläggning. Här på
Jernforsen kan vi hjälpa dig med just detta. Vi har olika typer av pannor och anläggningar som är
flexibla och kan dessutom anpassas till olika bränsletyper. Bland annat kan de användas med
träpellets, flis och halm men det finns även möjlighet att använda andra former av biomassa.
De pannor och anläggningar vi har hos oss är utvecklade för att de ska kunna hantera olika typer av
biobränslen. Vi har dessutom en innovativ bränsleteknik som har fokus på att det ska bli en så
effektiv användning av bränslet som möjligt.
Vi ser även till att utvecklas samt testar olika bränslemöjligheter. Våra pannor och anläggningar
passar bra för verksamheter som jordbruk, sågverk, värmeverk och så vidare.
Vill du veta mer om våra anläggningar eller få råd kring vad du ska välja, kontakta oss gärna.

Vad bildas vid förbränning av biobränslen?

När man förbränner biobränslen så sker en kemisk reaktion där bränslet reagerar med syre från
luften. Denna förbränningsprocess leder till bildandet av olika kemiska ämnen och utsläpp. Det är
viktigt att notera att utsläppen och de kemiska ämnena som bildas vid förbränning av biobränslen
kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typen av bränsle, förbränningsprocessen,
temperaturen och lufttillförseln.

Hur fungerar biomassa?

Biomassa är en form av förnybar energi som utvinns från organiska material, såsom trä, träavfall,
jordbruksavfall, alger och andra biologiska källor. Biomassaenergi fungerar genom en serie processer
som involverar förändring av dessa organiska material till användbar energi.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Peter Nilsson

Kontakta mig