Fastbränslepannor

En fastbränslepanna är en typ av värmepanna som används för att producera värme genom
förbränning av fasta bränslen, såsom trä, kol, pellets, eller andra organiska material. Många gånger
är dessa pannor utformade för att kunna användas bostäder, industrianläggningar och andra miljöer
där värmebehovet är betydande och där fasta bränslen är lättillgängliga och kostnadseffektiva.

Fastbränslen är något som finns överallt runt om oss. Under människans utveckling så har människan
alltid använt sig av just fastbränslen. Det har då varit allt från brasor med ved till fastbränsleeldade
värmeverk. Framöver kommer denna typ av bränsle vara det som ersätter konventionella bränslen
som vi använder i dag som gas och olja.
En fastbränslepanna fungerar genom att bränna det fasta bränslet i en eldstad, där värme genereras
genom förbränningen. Denna värme överförs sedan till vatten eller luft, som används för att värma
upp byggnader eller för att producera varmvatten för användning i hushållet eller
industrianläggningen.

Professionell rådgivning

Vi erbjuder professionell rådgivning från våra duktiga medarbetare när du ska välja rätt bioenergianläggning.

Vi är med hela vägen

Vi ger dig råd om hur du väljer lösning, dimensionering och installation av anläggningen – samt efterföljande miljötestning.

Få siffror på din besparing

Vi beräknar gärna den besparing du kan få genom att ersätta din nuvarande anläggning med en biomassanläggning från Jernforsen.

Med flera års erfarenhet besitter vi nödvändig know-how

Erfarenhet och know-how är viktiga förutsättningar när du ska investera i en ny biomassaanläggning. Vår rådgivning om bränsletyper, pannstorlek samt anläggningens prestanda säkerställer att du får den optimala lösningen, som precis täcker dina behov.

Vi gör det oöverskådliga överskådligt

En biomassaanläggning består av många komponenter, och det kan vara svårt att överblicka. Vi ger dig råd om dimensionering av de enskilda komponenterna som filter, fläktar, pumpar och ekonomiser.

Fördelar med en fastbränslepanna

Det finns idag många fördelar med att använda en fastbränslepanna. Bland annat kan du då använda
dig av förnybara bränslen, vilket minskar miljöpåverkan. Det kan även beroende på val av bränsle
vara ett sätt att spara på energikostnader
Dessutom är fastbränslepannor kända för att vara pålitliga och långlivade om de underhålls korrekt.
Idag finns det flera varianter av fastbränslepannor. Bland annat vedpannor, kolpannor, pelletseldade
pannor och så vidare. Du bör välja din panna efter vad du har tänkt använda för bränsle men du br
även fundera på saker som effektivitet och specifika behov för uppvärmning eller
varmvattenproduktion.

Hur fungerar en fastbränslepanna?

En fastbränslepanna fungerar genom att förbränna fasta bränslen, såsom ved, kol, pellets eller andra
bränslen i fast form, för att generera värmeenergi. Man kan sedan använda sig av denna
värmeenergi för att värma upp vatten eller luft med.
Fatbränslet kan bestå av kol, vedklabbar, pellets med mera. Det bränsle du valt matas in i pannan.
Bränslet placeras vanligtvis i en förvaringsbehållare eller en matarskruv som doserar bränslet i
förbränningskammaren i rätt mängd. Därefter så antänds bränslet och brinner sedan i en
förbränningskammare inuti pannan. Under förbränningsprocessen frigörs värmeenergi när kol, trä
eller andra organiska material reagerar med syre från luften.
Värmen som genereras genom förbränningen överförs till vatten, luft eller en värmekrets som
passerar genom eller runt förbränningskammaren. Detta värmer upp vätskan eller luften och höjer
temperaturen på värmebäraren. Därefter kan man distribuera värmen till olika delar av byggnaden
genom ett system av rör, radiatorer, varmluftskanaler eller golvvärme.
Det finns ett kontrollsystem på en fastbränslepanna och det är den som ser till att styra
förbränningen för att upprätthålla önskad temperatur och effekt. Detta kan inkludera termostater,
fläktar, luckor eller andra regleringsmekanismer.
Viktigt att tänka på är att göra en regelbunden rengöring och underhåll, inklusive borttagning av aska
och rengöring av rökkanaler. Det för att kunna säkerställa effektiv drift och minimera sotbildning och
föroreningar.

Energimärkning av fastbränslepanna

Energimärkningen för fastbränslepannor inkluderar samtliga pannor som använder fasta bränslen,
exempelvis ved, pellets och briketter. Denna märkning är relevant för pannor som levererar en
värmeeffekt på upp till 70 kW, och den är särskilt inriktad på villapannor.
Den gemensamma energimärkningsskalan möjliggör en objektiv jämförelse av olika
uppvärmningsalternativ. Detta gör det enklare för konsumenter att bedöma vilket alternativ som är
mest effektivt och passar deras specifika behov bäst.

Vilka typer av företag kan ha nytta av en fastbränslepanna?

En fastbränslepanna är något som både privatpersoner och olika företag kan ha stor nytta av. Det
hela handlar om vad för behov det finns samt vad det finns för omständigheter.
En fastbränslepanna kan passa bra för jordbruk och lantbruk. Det för att då värma upp djurstallar,
växthus och andra byggnader. Denna panna kan även användas för att torka grödor eller för att
processa jordbruksprodukter.
Sågverk och träbearbetningsföretag kan även de ha nytta av fastbränslepannor. Det för att generera
värme och energi från sågspån, träavfall och andra restprodukter.
Vissa industrier, som pappers- och massaindustrin eller kemiska fabriker, kan använda
fastbränslepannor som en del av sin processvärme- eller ångproduktion.
I vissa områden används fastbränslepannor inom fjärrvärmeverksamhet eller för att producera
elektricitet genom att generera ånga som driver en turbin.
Fastbränslepannor kan även användas inom annat som verksamheter där man hyr ut rum eller stugor
och har faciliteter man vill värma upp som rummen, pooler med mera. Sedan kan det även vara bra
för olika verksamheter så som restauranger, bagerier och matproduktionsföretag så väl som
småföretag och hushåll i avlägsna områden.
Valet av en fastbränslepanna bör göras med hänsyn till miljöpåverkan, energieffektivitet och lokala
regler och föreskrifter.

Välja rätt fastbränslepanna

När det ska väljas en fastbränslepanna så har du en del saker att fundera på. Du bör basera beslutet
på olika faktorer. Du bör även ha dina specifika behov, din budget och lokala förhållanden i åtanke.
Det första du bör fundera över är vad du har för uppvärmningsbehov, alltså hur stor yta eller volym
du behöver värma. Du bör även fundera på om pannan i sig bara ska användas uppvärmning eller om
den också behöver producera varmvatten.
Du kan även överväga vad för typ av bränsle som passar dig allra bäst. Du kan då bland annat välja
mellan ved, kol, pellets eller andra fasta bränslen.
Du bör kolla så att den panna du väljer uppfyller eller överträffar lokala och nationella effektivitets-
och utsläppsstandarder.
Välj en panna med tillräcklig kapacitet för att möta dina behov, men inte större än nödvändigt
eftersom en överdimensionerad panna kan vara mindre effektiv.
Överväg även hur ofta du behöver fylla på bränsle, eftersom detta kan påverka bekvämligheten.
Sedan är det också bra att fundera på var pannan ska installeras samt hur mycket utrymme du har för

den. Kontrollera om det krävs några särskilda ventilationssystem eller skorstenar för att säkerställa
säker och effektiv drift.

Vad innebär fasta bränslen?

Fasta bränslen är bränslen som befinner sig i fast form vid rumstemperatur och tryck. Oftast
användas denna typ av bränslen för värme och energi.
Ett av de äldsta och mest använda formerna av fasta bränslen är ved. Det är helt enkelt ett bra
trämaterial och används för bland annat uppvärmning i hem och industrier.
Kol är ett annat vanligt fast bränsle som används för uppvärmning och elproduktion. Det finns olika
former av kol, inklusive stenkol och brunkol, som alla varierar i sammansättning och användning.
Du har även pellets, som då är små komprimerade cylindriska bitar av organiskt material, oftast då
trä eller jordbruksavfall.
Briketter är pressade block av fasta bränslen, vanligtvis kol eller träspån. De brinner jämnt och är
enkla att hantera, vilket gör dem populära för industriell användning.
Träflis är små bitar av trä som används i vissa pannor och värmesystem för att producera värme eller
el.
Du har också torv, som är en typ av organiskt fast bränsle som utvinns från våtmarker. Det används
traditionellt som bränsle i vissa delar av världen och har även använts för att producera el.
I vissa områden används hästgödsel och andra jordbruksavfall som fasta bränslen för uppvärmning
och energiproduktion.
Fasta bränslen är något som har använts i århundraden som en primär energikälla för människors
behov, men det finns nu modern teknik och utrustning som gör dem mer effektiva och miljövänliga.
De används fortfarande i många delar av världen, särskilt i områden där andra energikällor som
naturgas eller elektricitet inte är lika tillgängliga eller kostnadseffektiva.

Hitta rätt fastbränslepanna för ditt företag

Om du letar efter en panna för fasta bränslen eller letar efter en bra biomassaanläggning, erbjuder vi
på Jernforsen ett omfattande sortiment av sådana produkter. Våra pannor är höggradigt flexibla och
kan anpassas till olika typer av bränslen. De flesta av våra pannor och anläggningar är särskilt
konstruerade för att använda träpellets, flis och halm som bränsle, men det finns också möjlighet att
använda andra former av bränsle.
Våra pannor och anläggningar har genomgått noggrann utveckling för att fungera sömlöst med en
mångfald av biobränslen. Vår innovativa bränsleteknik är alltid inriktad på att säkerställa den mest
effektiva användningen av det aktuella bränslet. Dessutom lägger vi stor vikt vid att kontinuerligt
utforska nya bränslemöjligheter. Våra pannor är utformade med tillräcklig flexibilitet för att rymma
flera olika eldningssystem, vilket ger dig möjlighet att använda olika typer av bränslen i samma
panna. Detta gör det möjligt att anpassa användningen efter dina specifika behov och de tillgängliga
resurserna.
Med vårt breda sortiment av pannor och vår fokus på effektivitet och flexibilitet kan du vara säker på
att hitta den bästa lösningen för din biomassaanläggning eller biobränslebehov hos oss på
Jernforsen.

Vi har redan sett till att hjälpa många branscher med bra anläggningar och pannor. De flesta pannor
kan anpassas till olika bränsletyper så som träpellets, flis och halm men det finns även möjlighet att
använda andra former av biomassa. Vill du veta mer om våra olika alternativ eller vill ha hjälp med
att välja rätt sorts panna och bränsle, kontakta oss gärna.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Peter Nilsson

Kontakta mig