Panna för avfallsförbränning

En panna för avfallsförbränning, även känd som avfallsförbränningsanläggning eller
avfallseldningsanläggning, är en typ av anläggning som används för att omvandla hushållsavfall,
industriellt avfall och andra typer av avfall till energi i form av värme eller el. Denna process
involverar förbränning av avfallet vid höga temperaturer under kontrollerade förhållanden.
Kanske ditt företag har en eller flera sorters avfall, som du känner du vill göra något med, hellre än
att deportera det eller bara slänga det? Då är det inte fel att satsa på en panna för avfallsförbränning.
Det är vad vi på Jernforsen kan hjälpa dig med.

Avfallsförbränning – ett sätt att återvinna på

All konsumtion som sker leder till avfall. Det som inte går att materialåtervinna, det kan användas
som energiåtervinning.
Biomassaenergi är en typ av förnybar energi som erhålls genom förbränningen av organiska
föreningar erhållna genom naturliga processer. De är organiska rester som beskärningsrester,
olivstenar, nötskal, trärester med mera. Olika företag kan ha olika sorters avfall eller rester från sin
produktion. Många gånger går det att använda detta som ett biobränsle.
Dessa organiska rester bränns av direkt förbränning eller kan omvandlas till andra bränslen som
alkohol, metanol eller olja, och på det sättet får vi energi. Med organiskt avfall kan vi också få biogas.
Det finns olika källor för att producera bioenergi, och det viktigaste kännetecknet för bioenergi är
dess hållbarhet och förnybarhet, vilket gör det till en viktig resurs för samhällets energibehov.
När man talar om avfallsförbränning så är det så att bioenergi kan utvinnas genom förbränning av
olika typer av avfall, såsom skogsavfall, jordbruksavfall och andra organiska material som annars inte
skulle användas. Denna metod bidrar till att minska mängden avfall som deponeras på soptippar och
samtidigt generera energi.
Vissa växtarter odlas specifikt för att användas som energigrödor. Dessa växter har inte
nödvändigtvis någon annan näringsfunktion eller användning för människors liv, men de är effektiva
producenter av biomassa. De används därför för produktion av bioenergi och kan inkludera grödor
som vissa typer av rörgräs så väl som andra väster och frön och mycket mer.
Bioenergi kan också erhållas genom skogsutnyttjande, särskilt när skogsrester eller träd som inte kan
användas eller säljas för andra ändamål är involverade. Genom att använda dessa skogsrester för
bioenergiproduktion bidrar man inte bara till att rena skogarna från överblivet material utan
producerar även hållbar energi. Dessutom minskar risken för skogsbränder som kan orsakas av
rester.
Även industriellt processavfall kan användas för produktion av bioenergi. Dessa avfallskällor kan
härstamma från olika industrier, såsom träbearbetning eller fabriker som använder trä som
råmaterial. Dessutom kan de inkludera engångsavfall, till exempel olivstenar eller mandelskal. Dessa
material, som annars kanske skulle betraktas som avfall, kan omvandlas till värdefull bioenergi
genom förbränning eller annan energiproduktionsteknik, vilket bidrar till att minska avfallsmängden
och samtidigt generera användbar energi. På detta sätt främjas en mer hållbar användning av
resurser och minskar behovet av deponering eller bortskaffande av dessa material.

Ett bra komplement

Avfallsförbränning fungerar som ett komplement till andra metoder för avfallshantering och används
främst för avfall som inte är lämpligt för materialåtervinning eller biologisk behandling.
Genom att bränna avfall kan man utvinna den inneslutna energin i materialet. Tre ton avfall kan
generera ungefär samma mängd energi som ett ton olja. Dessutom kan en stor del av avfallet
betraktas som ett slags biobränsle eftersom cirka 85 procent av avfallet består av förnybart material.
En fördel med avfallsförbränning är att mängden avfall minskar dramatiskt, endast en femtedel
återstår efter förbränningen. Dessutom neutraliseras smittämnen och många andra ämnen under
processen.
I Sverige finns det för närvarande 36 anläggningar som ägnar sig åt att förbränna kommunalt avfall.
Dessa anläggningar spelar en viktig roll i avfallshanteringen och bidrar till att minska deponering av
avfall och utnyttja dess energipotential. Du som har ett företag, även du kan satsa på att använda dig
av en panna för avfallsförbränning för att kunna ta hand om det avfall som blir efter din produktion.

Goda anledningar att ha en panna för avfallsförbränning

Det finns många bra anledningar till att ha en panna för avfallsförbränning. Bland annat så kan
avfallsförbränningsanläggningar bidra till att minska mängden avfall som måste deponeras på
soptippar, vilket minskar miljöpåverkan och behovet av deponering.
När avfall bränns i en panna för avfallsförbränning så genererar den värmeenergi, som sedan kan
användas för att producera el eller användas som fjärrvärme för uppvärmning av byggnader.
Processen för avfallsförbränning är noggrant övervakad och kontrollerad för att säkerställa att
förbränningen sker vid höga temperaturer, vilket minskar risken för farliga utsläpp och skadliga
föroreningar. Sedan är det även så att de är utrustade med avancerade kontrollsystem och
reningsutrustning för att minimera utsläpp av föroreningar, inklusive partiklar, tungmetaller och
skadliga gaser.
Genom att omvandla avfall till energi på ett effektivt sätt kan avfallsförbränningsanläggningar bidra
till att minska användningen av fossila bränslen och därmed minska koldioxidutsläppen.
Det är viktigt att vara medveten om att avfallsförbränning, liksom alla former av energiproduktion,
måste ske med noggrann miljöhänsyn och i enlighet med gällande miljölagstiftning för att minimera
negativa påverkningar på miljön och människors hälsa.

Professionell rådgivning

Vi erbjuder professionell rådgivning från våra duktiga medarbetare när du ska välja rätt bioenergianläggning.

Vi är med hela vägen

Vi ger dig råd om hur du väljer lösning, dimensionering och installation av anläggningen – samt efterföljande miljötestning.

Få siffror på din besparing

Vi beräknar gärna den besparing du kan få genom att ersätta din nuvarande anläggning med en biomassanläggning från Jernforsen.

Med flera års erfarenhet besitter vi nödvändig know-how

Erfarenhet och know-how är viktiga förutsättningar när du ska investera i en ny biomassaanläggning. Vår rådgivning om bränsletyper, pannstorlek samt anläggningens prestanda säkerställer att du får den optimala lösningen, som precis täcker dina behov.

Vi gör det oöverskådliga överskådligt

En biomassaanläggning består av många komponenter, och det kan vara svårt att överblicka. Vi ger dig råd om dimensionering av de enskilda komponenterna som filter, fläktar, pumpar och ekonomiser.

Fördelar med biomassaenergi

Den biomassaenergi som blir av att bränna avfall, den ger en mängd bra fördelar. Bland annat så är
den en förnybar energikälla eftersom den utnyttjar avfall som kontinuerligt genereras av naturen.
Detta innebär att det finns en oändlig tillgång på biomassa som kan användas för energiproduktion.
En av de mest betydande fördelarna med biomassaenergi är dess potential att minska utsläppen av
växthusgaser. De koldioxidutsläpp som genereras vid förbränningen av biomassa anses vara neutrala,
eftersom den CO2 som frigörs tidigare absorberades av de växter och grödor som användes som
biomassa. Detta bidrar till att minska nettoutsläppen av koldioxid till atmosfären.
Biomassaenergi är oftast ekonomiskt fördelaktig i jämförelse med fossila bränslen. Kostnaderna är
vanligtvis betydligt lägre, och det kan resultera i besparingar på upp till en tredjedel av kostnaderna
jämfört med att använda fossila bränslen för energiproduktion.

Biomassa är en riklig resurs som finns över hela världen. Avfall från naturen kan utnyttjas på nästan
alla platser på planeten och kan användas som bränsle för energiproduktion. Dessutom kräver inte
transport av biomassa ofta stora infrastrukturer, vilket gör det till en praktisk och tillgänglig resurs.

Hitta rätt panna för avfallsförbränning

När du ska välja en panna för avfallsförbränning så har vi på Jernhusen ett brett utbud av dessa. Det
du kan fundera över är vad du har för lagringssystem, transportsystem och hanteringssystem. En den
pannor kan bränna flera typer av bränslen medan andra är avsedda för ett enda specifikt bränsle.
Pannor som kan bränna flera typer av bränslen kräver vanligtvis en ökad lagringskapacitet eftersom
de är större och mer kraftfulla. Dessa pannor är oftast avsedda för industriell användning där
behovet av varierande bränslen kan vara högre.

Bränn din avfallsprodukt

Du som har ett företag, ett skogsbruk eller jordbruk och vill kunna bränna ditt eget avfall, du kan hos
oss få en skräddarsydd lösning. Det utifrån den avfallsprodukt som du eller ditt företag har eller om
det finns ett visst bränsle tillgängligt i det lokala området. Detta är bra för dig så att du inte behöver
transportera bränsle allt för långt. De pannor som finns för avfallsförbränningar och våra
biomassakraftverk kan byggas med mer än ett förbränningssystem. Det gör att du kan förbränna
olika bränslen i samma pannanläggning.
Jernforsen är en partner som engagerar sig från projektets allra första steg. Vi kan antingen agera
som delprojekterare för den specifika delen av pannan eller ta på oss rollen som totalprojekterare för
hela panncentralen. Vi grundades redan 1984 och har sedan dess, i generationer levererat
bioenergilösningar. Det till fastigheter och träindustrier så väl som sågverk och fjärrvärmekunder.
Anläggningar har levererats över hela Europa till många nöjde kunder. Leveranser idag sker främst till
Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.
Om ditt företag driver process- eller produktionsanläggningar som är i kontinuerlig drift och kräver
betydande mängder energi, kan vi erbjuda dig en effektiv lösning med en biomassaanläggning. Vårt
erfarna och kunniga team erbjuder en omfattande uppsättning tjänster för att säkerställa att du får
en skräddarsydd och optimal lösning som uppfyller dina specifika behov och önskemål.
Med en biomasseanläggning från oss får du en pålitlig, högeffektiv och miljövänlig lösning för din
industriella verksamhet. Vi strävar efter att leverera hållbara energilösningar som kommer att gynna
din produktion och samtidigt minska miljöpåverkan.
Du är mer än välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om avfallsförbränning eller mer
om våra andra produkter och tjänster.

Uppvärmningsanläggningar

Uppvärmningsanläggningar för biomassa är ett miljövänligt alternativ eftersom de använder förnybar
biomassa som bränsle och minimerar avfallet. De är särskilt användbara i områden där det finns riklig
tillgång på biomassa, såsom skogsområden eller jordbruksregioner. Dessutom kan de bidra till att
minska beroendet av fossila bränslen och därmed minska koldioxidutsläppen.
När det gäller värmeanläggningar och uppvärmningsanläggningar så har vi många års erfarenhet av
detta så väl som samarbete med andra som tillverkar och installerar värmeanläggningar som är
anpassade till kunden och baserade på det biobränsle som finns tillgängligt i det lokala området.
En fördel med en sådan här anläggning är att den går att installera nästan var som helst, där det finns
fjärrvärmeverk som ska byggas ut eller byggas om. Det är inte fel att se till att ersätta era
uppvärmningssystem baserade på fossila bränslen med biomassasystem. För på det sättet kan vi
tillsammans minska koldioxidutsläppen så väl som att vi då kan skapa en mer miljövänlig förbränning.
Det du och ditt företag eller verksamhet bör satsa på är en bra biomasseanläggning. Om du låter oss
på Jernforsen hjälpa dig så kommer du att få en tillförlitlig anläggningslösning med ekonomiska
fördelar. Det är många fördelar med att byta från fossila bränslen, som olja, till biomassa, som halm.
Viktigt att tänka på är att biomassabaserade uppvärmningsanläggningar kräver en effektiv hantering
av bränslet. Detta inkluderar lagring, transport och eventuell förbehandling av biomassamaterialet
innan det matas in i förbränningsprocessen. Biomassan förbränns vid höga temperaturer under
kontrollerade förhållanden i en förbränningskammare eller panna. Under denna process frigörs
värmeenergi som används för uppvärmning. ör att minska miljöpåverkan och följa regleringar
används rökgaskontrollsystem, inklusive rökgasrening och avfallshantering, för att minska utsläppen
av föroreningar som kan uppstå vid förbränning av biomassa.
Tänk också på att biomassa måste förvaras på ett säkert och lämpligt sätt innan den används som
bränsle i anläggningen. Det kan innebära ett behov av ett bränslelager.

Hitta rätt värmeanläggning

Om du letar efter en värmeanläggning där du kan nyttja biomassa på ett bra sätt, så kan du utforska
vårt breda utbud på Jernforsen. Våra anläggningar är flexibla och kan anpassas för olika typer av
bränslen. De flesta av våra biomassaanläggningar är speciellt utformade för träpellets, flis och halm,
men det finns även möjlighet att använda andra former av biomassa.
Våra biobränslepannor är resultatet av noggrann utveckling för att fungera med en mängd olika
biobränslen. Vår innovativa bränsleteknik är alltid inriktad på att säkerställa den mest effektiva
användningen av det aktuella bränslet. Vi utforskar ständigt nya bränslemöjligheter och våra pannor
är tillräckligt flexibla för att kunna integrera flera olika eldningssystem. Det ger dig möjligheten att
använda olika bränslen i samma panna, anpassat efter dina specifika behov och resurser.
De värmeverk vi har att erbjuda finns att hitta i en mängd olika storlekar, oftast mellan 500 kW och
10 000 kW.
Du som är ute efter en optimal lösning för din verksamhet, kontakta oss. Vi ser till att utgå från de
behov du har samt hur din situation ser ut. Sedan kan vi anpassa våra biomassasystem. Det så att du
kan få exakt den lösning som passar.
Vi har dessutom ett team som är erfarna och kompententa. De hjälper dig mer än gärna med
rådgivning kring det hela. De kan även hjälpa till med projektutveckling och service.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Peter Nilsson

Kontakta mig