Panna för biomassa

När man talar om panna för biomassa, eller biomassapannor, så används dessa för att förbränna
biomassa med.

Man får fram en biomassa energi som genererar värme och el för hem och andra
byggnader. Biomassa utgör en organiskt härledd resurs som stammar från levande organismer eller
organismer som nyligen har varit levande. Detta råmaterial fungerar som en värdefull energikälla och
har en rad användningsområden. Energi som genereras från biomassa kan effektivt bidra till att
tillgodose energibehoven hos både hushåll, kommersiella fastigheter och jordbruk. Dessutom kan
den användas för att producera varmvatten och driva energisystem i avlägsna landsbygdssamhällen
där det saknas centrala värme- och gasnät.
I en panna för biomassa så används träklabbar, halm, flis eller pellets. Den värme som genereras kan
bland annat användas för att värma upp vatten med. Uppvärmning med biomassa är ett sätt som är
mycket effektivt när det handlar om att producera energi.

Vad är en biomassapanna?

Biomassapannor är en vanlig källa för att producera biomassaenergi och generera värme i både hem
och byggnader. Dessa pannor utnyttjar naturliga bränslen såsom träpellets, flis, bark med mera.
Deras grundläggande funktion liknar den hos konventionella pannor. Biomassapannorna bränner det
valda bränslet och skapar en horisontell låga som sedan går in i en vattenkrets och värmeväxlare,
vilket resulterar i att varmt vatten produceras för uppvärmningssystemet. För att optimera pannans
prestanda och utnyttja organiska bränsleresurser effektivt kan en ackumulator installeras. Denna
ackumulator fungerar på liknande sätt som solpaneler och lagrar den producerade värmen för senare
användning.
För att lagra det organiska avfallet som kommer att användas som bränsle krävs en separat
behållare. Från denna behållare transporteras bränslet till pannan med hjälp av en ändlös skruv eller
en sugmatare, där förbränningen äger rum. Under förbränningsprocessen uppstår aska som måste
tas bort och tömmas ur pannan flera gånger om året. Denna aska samlas vanligtvis upp i ett särskilt
askfat för enkel bortskaffande.

Professionell rådgivning

Vi erbjuder professionell rådgivning från våra duktiga medarbetare när du ska välja rätt bioenergianläggning.

Vi är med hela vägen

Vi ger dig råd om hur du väljer lösning, dimensionering och installation av anläggningen – samt efterföljande miljötestning.

Få siffror på din besparing

Vi beräknar gärna den besparing du kan få genom att ersätta din nuvarande anläggning med en biomassanläggning från Jernforsen.

Med flera års erfarenhet besitter vi nödvändig know-how

Erfarenhet och know-how är viktiga förutsättningar när du ska investera i en ny biomassaanläggning. Vår rådgivning om bränsletyper, pannstorlek samt anläggningens prestanda säkerställer att du får den optimala lösningen, som precis täcker dina behov.

Vi gör det oöverskådliga överskådligt

En biomassaanläggning består av många komponenter, och det kan vara svårt att överblicka. Vi ger dig råd om dimensionering av de enskilda komponenterna som filter, fläktar, pumpar och ekonomiser.

Typer av biomassapannor

När du ska välja vilken typ av biomassapanna du ska köpa och använda är det bra att fundera på
saker som lagringssystemet så väl som transport- och hanteringssystemet. En del pannor går att
använda med flera typer av bränslen, medan andra som till exempel pelletspannor bara kan
användas med just pellets.
Pannor som har kapacitet att bränna flera olika typer av bränslen kräver oftast större
lagringsutrymme och är vanligtvis större och kraftfullare. Dessa pannor är i huvudsak avsedda för
industriellt bruk.
Å andra sidan finns pelletspannor, som är de mest vanliga när det gäller medeleffekt, och de används
för uppvärmning och produktion av sanitetsvatten via ackumulatorer i bostäder upp till 500
kvadratmeter.
Det finns också några biomassapannor som kan uppnå en imponerande verkningsgrad på nära 105%,
vilket motsvarar en bränslebesparing på omkring 12%. Det är värt att notera att utformningen av
dessa pannor i hög grad påverkas av luftfuktigheten hos det bränsle som är avsett att användas.
Det finns två huvudtyper av biomassapannor baserat på bränslets fuktighet:

Pannor för torra bränslen: Dessa pannor har låg termisk tröghet och är vanligtvis konstruerade för att
upprätthålla en intensiv eld. Inuti pannan uppnås så höga temperaturer att eventuell slagg kan
kristalliseras.
Pannor för våta bränslen: Dessa pannor, å andra sidan, är utformade med större termisk tröghet för
att effektivt bränna vått bränsle. Pannornas design möjliggör torkning av bränslet tillräckligt för att
uppnå fullständig förgasning och oxidation, vilket minskar bildandet av svart rök.

Biomassapannor med olika typer av bränsle

När det gäller panna för biomassa så är det vanligt att se de som fungerar tillsammans med pellets så
väl som de som använder ved som bränsle.

Energimärkning av fastbränslepanna

Energimärkningen för fastbränslepannor inkluderar samtliga pannor som använder fasta bränslen,
exempelvis ved, pellets och briketter. Denna märkning är relevant för pannor som levererar en
värmeeffekt på upp till 70 kW, och den är särskilt inriktad på villapannor.
Den gemensamma energimärkningsskalan möjliggör en objektiv jämförelse av olika
uppvärmningsalternativ. Detta gör det enklare för konsumenter att bedöma vilket alternativ som är
mest effektivt och passar deras specifika behov bäst.

Modulär pelletsbiomassapanna

En modulär pelletsbiomassapanna är helt enkelt en av värmepanna som är utformad för att använda
träpellets som bränsle. Den är byggd på ett modulärt sätt och det innebär att den då kan anpassas
eller att den går att utöka efter behov. Denna panna för biomassa är ofta populär
uppvärmningsindustrin och används ofta i bostäder, kommersiella byggnader och
industrianläggningar.
Denna typ av panna är effektiv när det kommer till att omvandla träpellets till värmeenergi, vilket kan
bidra till att minska energikostnaderna och miljöpåverkan. Dessutom går den att anpassa så att den
kan möta olika typer av värmekrav. Många av pannorna är dessutom automatiserade, vilket innebär
att de kan övervaka och reglera sig själva för att optimera bränsleeffektiviteten och minimera
driftkostnaderna. Denna panna för biomassa använder träpellets som bränsle. Det är en förnybar och
koldioxidneutral energikälla, så det innebär att de bidrar till att minska koldioxidutsläppen och främja
hållbar energianvändning.

Vedbiomassapannor

En vedbiomassapanna eller en vedeldad biomassapanna som den även kallas är en typ av
värmepanna som använder ved eller andra träbaserade biomassor som sitt bränsle. Det för att
producera värme och ibland även varmvatten. Dessa pannor är en del av kategorin
biomassaenergisystem och används ofta för att värma upp bostäder, kommersiella byggnader och
industrianläggningar.
Denna panna för biomassa använder främst vedträ, träflis, träspån och annat organiskt träavfall.
Bränslet bränns i pannan för att generera värme. Eftersom att trä är en förnybar och koldioxidneutral
energikälla så har denna förbränning en lägre klimatpåverkan jämfört med fossila bränslen.

Fördelar med att ha en biomassapanna

Den första och mest framträdande fördelen är det konkurrenskraftiga priset på biomassa. Normalt
sett är priset mycket stabilt, och det påverkas inte av internationella marknader, vilket skiljer det från
fossila bränslen. Dessutom är biomassa en kostnadseffektiv energikälla eftersom den genereras från
lokala resurser och därmed undviker höga transportkostnader. Denna ekonomiska fördel ger dig en
bekväm och kostnadseffektiv energilösning.
Den andra betydande fördelen är den säkerhet och avancerade teknik som biomassa erbjuder.
Underhållet av biomassaeldade system är enkelt och dessa system har hög effektivitet.
Biomassapellets, som är ett naturligt bränsle med högt värmevärde, ger pannan en avkastning på
nära 90% på ett förnybart och ekonomiskt hållbart sätt.
Slutligen är den mest tydliga fördelen att biomassaenergi är ren och förnybar. Under användning
genererar den koldioxid, precis som vid förbränning av fossila bränslen. Dock är denna

koldioxidneutral, eftersom de träd och växter som används som råvara för biomassa har absorberat
koldioxid under sin tillväxt och fotosyntes. Dessutom bidrar utvinningen av skogsbiomassa till att
sanera skogarna och minska risken för skogsbränder.

Nackdelar med biomassapannor

Pannor som använder biomassa som bränsle har generellt sett ett lägre värmevärde jämfört med
fossila bränslen. Exempelvis har pellets, ett vanligt biomaterial för dessa pannor, ungefär hälften av
bränneffekten jämfört med diesel. Detta innebär att för att uppnå samma mängd energi som diesel
kräver biomassa, som pellets, dubbelt så mycket bränsle.
Eftersom biomassa, inklusive pellets, har en låg densitet, krävs det mycket utrymme för att lagra det.
För att hantera detta behov av utrymme används vanligtvis en silo eller en liknande förvaringsenhet i
närheten av pannan för att lagra bränslet på ett praktiskt sätt.

Kontrovers om koldioxidbalansen i biomassenergi

Biomassaenergi och dess påverkan på koldioxidbalansen i atmosfären jämförs ofta med fossila
bränslen. Det är viktigt att förstå hur biomassaenergi och fossila bränslen skiljer sig åt i denna aspekt.
När vi använder biomassaenergi måste vi bränna bränslet för att producera energi och under denna
förbränningsprocess frigörs koldioxid (CO2) i atmosfären. Men det som gör biomassaenergi unik är
att den CO2 som släpps ut under förbränningen anses vara en del av en naturlig koldioxidcykel.
Under tillväxten och utvecklingen av de biomasseråvaror som används, såsom växter, trädavfall,
jordbruksrester etc., har dessa organismer absorberat CO2 från atmosfären genom fotosyntes. Detta
innebär att den CO2 som frigörs vid förbränning tidigare har tagits upp från atmosfären. Detta gör att
koldioxidbalansen i biomassaenergi betraktas som neutral. Med andra ord kan man säga att de totala
netto-CO2-utsläppen till atmosfären är noll.
Men det finns en viktig distinktion att göra här. Till skillnad från fossila bränslen, där den släppta
koldioxiden kommer från kol som har legat under jorden i tusentals år och snabbt frigörs, är CO2 från
biomassaenergi en del av den aktuella atmosfären. Det är den CO2 som växter och träd fortlöpande
tar upp och släpper ut för sin egen tillväxt. Därför anses förbränningen av biomassaenergi inte öka
växthuseffekten på samma sätt som fossila bränslen gör.
När vi talar om koldioxidbalansen är det viktigt att notera att CO2 fortfarande produceras som ett
resultat av förbränning av biomassa. Dock betraktas detta som en nollbalans eftersom det inte
tillsätter ny koldioxid till atmosfären i den meningen att fossila bränslen gör. Dessutom bör man ta
hänsyn till att användningen av biomassenergi minskar behovet av att transportera bränsle över
långa avstånd, vilket i sin tur minskar de totala koldioxidutsläppen och har positiva miljöeffekter

Hitta en anläggningslösning som är anpassad för dina behov

Om du är ute efter en panna för biomassa eller en biomassaanläggning så har vi på Jernforsen ett
brett utbud av dessa. De är flexibla och kan dessutom anpassas till olika bränsletyper. De allra flesta
av de biomassaanläggningar vi har är anpassade för träpellets, flis och halm men det finns även
möjlighet att använda andra former av biomassa.
Våra pannor för biobränslen är noga utvecklade för att de ska fungera med en mångfald av
biobränslen och vår innovativa bränsleteknik är alltid inriktad på att säkerställa den mest effektiva
användningen av det aktuella bränslet. Vi ser även till att hela tiden testa nya bränslemöjligheter och
våra pannor är flexibla nog att rymma flera olika eldningssystem. Det innebär att du har möjlighet att
använda olika typer av bränslen i samma panna, beroende på dina specifika behov och tillgängliga
resurser.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Peter Nilsson

Kontakta mig