Panna för flis

En panna för flis, eller flispanna, det är helt enkelt en panna man eldar flis i.

Dock går det oftast bra
att använda och elda andra sorters bränslen i denna panna som spån, torv, briketter, pellets med
mera. Dock beror det på vad för slags brännaranläggning det är. Pannan i sig är vattenmantlad. Det
innebär att den tar sin energi från eld till en mantel av vatten runt själva pannan.
Flispannor kan vara konstruerade på olika sätt. Det finns de som har släta konvektionsytor och det
finns de som har tuber.
Flispannor är en slags värmepanna. Den används för att producera värme genom förbränning av
träflis eller annat biobränsle. Den förekommer ofta inom miljövänlig uppvärmning och kan användas
i bostäder, industrianläggningar, och andra ställen där värmebehovet är betydande.

Hur fungerar en flispanna?

En flispanna fungerar genom att träflisen eller biobränslet matas in i pannan, där det förbränns för
att generera värme. Denna värme används sedan för att värma upp vatten eller luft, som distribueras
till olika delar av byggnaden för att tillhandahålla värme och varmvatten. Flispannor är kända för sin
effektivitet och förmåga att använda förnybara bränslen, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ
för uppvärmning.
Det är viktigt att vara medveten om att användningen av träflis eller biobränsle i en flispanna kräver
korrekt hantering och bränslebeskaffenhet för att säkerställa en effektiv och säker förbränning.
Dessutom kan vissa regler och föreskrifter gälla för användningen av sådana pannor beroende på
platsen och dess miljölagstiftning.

Hur stor flispanna behöver jag?

Storleken på en flispanna beror på flera olika faktorer. Bland annat storleken på det område som du
vill värma, ditt värmekrav samt typen av bränsle som tänkt använda.

Professionell rådgivning

Vi erbjuder professionell rådgivning från våra duktiga medarbetare när du ska välja rätt bioenergianläggning.

Vi är med hela vägen

Vi ger dig råd om hur du väljer lösning, dimensionering och installation av anläggningen – samt efterföljande miljötestning.

Få siffror på din besparing

Vi beräknar gärna den besparing du kan få genom att ersätta din nuvarande anläggning med en biomassanläggning från Jernforsen.

Med flera års erfarenhet besitter vi nödvändig know-how

Erfarenhet och know-how är viktiga förutsättningar när du ska investera i en ny biomassaanläggning. Vår rådgivning om bränsletyper, pannstorlek samt anläggningens prestanda säkerställer att du får den optimala lösningen, som precis täcker dina behov.

Vi gör det oöverskådliga överskådligt

En biomassaanläggning består av många komponenter, och det kan vara svårt att överblicka. Vi ger dig råd om dimensionering av de enskilda komponenterna som filter, fläktar, pumpar och ekonomiser.

Olika sorters bränslen för flispannan

Även om en flispanna är för att elda med flis så går det att använda andra bränslen med, beroende
på typ av flispanna. Så beroende på typ av brännare och anläggning så kan det finnas möjligheter att
även elda med pellets, torv, spån och ved. En bra flispanna gör att du kan sänka
uppvärmningskostnaderna en hel del. Ett av de billigaste sätten att värma upp hus och byggnader på
är att använda flis som biobränsle. Sedan är det så att de moderna flispannorna och flisbrännarna är
automatiserad och innebär väldigt lite underhåll
Är det så att du har ett sågverk eller en träindustri så kan du ha stor nytta av en flispanna för att elda
dina egna restprodukter med. Det för att få en bra uppvärmning med flis. Det finns även flispanna
som ger el idag, även om det är ganska nytt.
Flis i sig är fint sönderdelat virke. Det är perfekt att använda som biobränsle. Råvaran i sig kommer
från trädelar som är mindre värdefulla så som virke och träddimensioner som inte duger till
sågtimmer.
Flis används i olika sammanhang som både en energikälla och som råmaterial för papperstillverkning.
Som energikälla används flis i en rad olika applikationer, inklusive stora värmeverk och mindre,
decentraliserade uppvärmningsanläggningar. Användningen av flis som bränsle kräver väl
genomtänkta system för lagring och transport, eftersom flis kan vara ganska utrymmeskrävande och
kräver effektiva matningssystem till pannor och förbränningsanläggningar.
Dagens avancerade flispannor och flisanläggningar har utvecklats för att hantera utmaningen med att
elda fuktig flis och ändå uppnå goda resultat. Detta innebär att även om flisens fuktighet varierar,
kan moderna pannor fortfarande effektivt utvinna värmeenergi från den.

Hur stor flispanna behöver du?

Idag finns det en mängd olika varianter av flispanna. Vad just du ska ha för storlek beror bland annat
på storleken på det område som du vill värma, ditt värmekrav och typen av bränsle som du planerar
att använda. Det första du ska bestämma är hur mycket värme du behöver producera för att uppfylla
behoven i ditt område. Detta beror på faktorer som klimat, isolering i byggnaden och önskad
inomhustemperatur.
Storleken på byggnaden eller området som ska värmas är även det en viktig faktor. Ju större yta,
desto större panna behövs oftast för att möta värmebehoven.
Typen och kvaliteten på bränslet du planerar att använda spelar en roll. Vissa bränslen har högre
energitäthet än andra, vilket kan påverka pannans storlek.
Andra bra saker att tänka på är hur väl isolerad byggnaden är. En välisolerad byggnad kräver mindre
värme och en mindre panna än en dåligt isolerad byggnad. Sedan kan även klimatet påverka. I kallare
klimat behövs mer värme och därmed en större panna.
Vad flispanna har för pris beror på vad för panna du väljer och dess storlek. Du kan kontakta oss för
att få närmare besked om vad en flisanläggning från oss kostar.

Träflis vs. Träpellets - Fördelarna med olika typer av biobränsle

Olika typer av biobränsle har så klart olika fördelar. När det gäller flis, så är detta små träbitar som
har kapats till mellan 5 mm och 50 mm. Man undviker helst att använda större kvistar och
dammliknande partiklar. De kan förvisso används med dessa kvistar är för stora kan de blockera
flispannans matningssystem. Är de för små så kan de störa förbränningen av biomassapannan.
För att producera flisbränsle så tar man träprodukter som flisas och torkas sedan tills flisfuktigheten
uppfyller kraven.
När det gäller träpellets så består dessa av sågspån eller finspån av trä som genomgått extrudering
under tryck så att trähartsen binder materialet till cylindriska former mellan 6 mm och 10 mm i
diameter och 10 mm till 30 mm långa. Ibland används stärkelse eller majsmjöl för att förbättra
stabiliteten: resultatet är ett bränsle med hög densitet med låg fukthalt, som är mindre skrymmande
att transportera och lagra.
Att välja mellan dessa bränsletyper är ofta ett beslut som tas under planeringen av systemdesignen
och är väsentligt för att känna till uppställningen av din panna och typen av bränsleförråd. Den
transport och lagring som krävs kan ofta förutsäga vilken bränsletyp som väljs.
Flis har många fördelar som att det är billigare per kWh, att det är mer lokalt tillgängligt och kan
komma från flera källor. En annan fördel är att du kan flisa eget virke.
När det gäller träpellets så är dess fördelar att det kräver mindre förvaringsutrymme, enklare att
transportera och enklare att förvara. Det är även mindre variation i fukthalt och fysisk form..

Flispanna för både flis och träpellets

Många av de flispannor som finns går att använda med både träpellets och flisbränslen. Det kan vara
en bra idé att investera i en panna som du kan använda olika biobränslen i. De moderna flispannorna
av idag har prestanda som kan jämföras med de helautomatiska pelletspannorna. Dessa pannor har
förmågan att automatiskt anpassa förbränningen för olika bränslen, och de kan effektivt bränna både

träflis och pellets av varierande kvalitet. Detta gör dem till robusta och flexibla pannor med utmärkt
bränsleekonomi.
Många av dessa pannor är utrustade med rörliga roster som är självrengörande, vilket minskar
behovet av manuellt underhåll. Fliseldning erbjuder en hållbar och miljövänlig metod för
uppvärmning som inte bara gynnar miljön utan även bidrar till kostnadsbesparingar.
Dessa pannor finns tillgängliga i olika effektnivåer, vilket gör dem lämpliga för olika applikationer,
från villor till större anläggningar som kräver fler kW av värmeenergi. Dessutom är de oftast
utrustade med automatiska uraskning, vilket gör hanteringen ännu mer bekväm.
De flesta moderna flispannor har avancerade styrsystem som möjliggör enkel och flexibel reglering
av värmesystemet. Dessutom erbjuder många av dem fjärrstyrning via internet, vilket ger
användarna en bekväm och avlägsen åtkomst för övervakning och kontroll. Denna kombination av
effektivitet, hållbarhet och användarvänlighet gör moderna flispannor till en attraktiv lösning för
många olika uppvärmningsbehov.
I större anläggningar används olika metoder för att effektivt bränna träflis som energikälla. En vanlig
metod är att flisen bränns på en rörlig roster eller inom en sandbädd som stöds av en kraftig
luftström. Alternativt kan bränslet genomgå en förgasningsprocess i en speciell kammare innan det
bränns som generatorgas. I stokeranläggningar matas en liten mängd flis in i eldstaden i taget,
vanligtvis i en kontinuerlig ström och de brinner under optimala förhållanden. Luft tillförs i två steg,
primärluft och sekundärluft, för att säkerställa effektiv förbränning. Askbildning och aska samlas upp
i askdelen av pannan och kan sedan avlägsnas manuellt eller med hjälp av mekaniska system.
För att uppnå den nödvändiga höga eldstadstemperaturen, särskilt när man hanterar träflis med hög
fuktighet, använder man en keramiskt mantlad förugn. I denna förugn skapas de nödvändiga
förhållandena för en effektiv förbränning. Brinnande gas överförs sedan från förugnen till pannans
eldstad. De mest extrema temperaturerna och påfrestningarna uppträder vanligtvis i förugnens
slutdel och i förbindelsekanalen som kopplar samman förugnen med pannan. Detta är centrala
komponenter för att säkerställa en effektiv och pålitlig process för att omvandla träflis till
värmeenergi.

Hitta en anläggningslösning som passar dina behov

Om du är på jakt efter en panna för flis eller en panna för andra typer av bränslen så kan vi på
Jernforsen hjälpa dig med det. Vi har hjälp många branscher redan med bra anläggningar och pannor.
De flesta pannor vi har de kan anpassas till olika bränsletyper så som träpellets, flis och halm men det
finns även möjlighet att använda andra former av biomassa. Vill du veta mer om våra olika alternativ,
kontakta oss gärna.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Peter Nilsson

Kontakta mig